Sociaal Team

Het Sociaal Team

Hulpvraag

De gemeente Vianen vindt het belangrijk dat alle inwoners zichzelf kunnen redden en meedoen in de samenleving.  Om uiteenlopende redenen lukt dat niet altijd. Voor korte of langere tijd, of soms voor altijd. Zorg en ondersteuning kunnen dan nodig zijn. Uit de eigen omgeving of door een hulporganisatie. De gemeente helpt inwoners op weg om de juiste hulp te vinden. De hulpvraag kan tijdelijk, langdurig of permanent zijn. Er kan sprake zijn van een enkel probleem of van meerdere problemen. In alle gevallen kunt u de gemeente vragen op welke wijze u zorg of ondersteuning kunt krijgen.

Welke vragen?

Heeft u vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdhulpverlening (ook voor verlengingen van uw indicatie), schulden, begeleiding, opvoeding, AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/ Wlz (Wet langdurige zorg), dagbesteding, zorgen over een naaste, buren et cetera? Bel dan naar de gemeente. Hoort uw vraag bij het Sociaal Team, dan neemt een Sociaal Teamlid binnen vijf werkdagen contact met u op voor een huisbezoek.

Sociaal Team

Het Sociaal Team is een team van professionals dat o.a. bestaat uit medewerkers van:

Stichting MEE

Rivas maatschappelijk werk

medewerkers jeugdhulp

Rivas thuiszorg

Stichting Welzijn Vianen

Gemeente Vianen

Eén van de leden van dit team gaat op bezoek.

Hoe werkt Het Sociaal Team?

Een inwoner heeft de gemeente Vianen benaderd met een vraag op het gebied van zorg en welzijn. Het kan ook zijn dat deze vraag binnen is gekomen langs een andere weg. Iemand van het Sociaal Team neemt binnen 5 werkdagen contact op om een afspraak bij de aanvrager thuis te maken. De aanvrager kan een bekende vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn om te helpen.

Huisbezoek

Als u meerdere hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn heeft, komt een medewerker van het Sociaal Team bij u op huisbezoek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek kunt u een folder aanvragen waarin wij uitleggen wat u van het gesprek kunt verwachten. Tijdens dit huisbezoek probeert het Sociaal Teamlid helder te krijgen wat uw persoonlijke situatie precies is, welke hulpvragen u heeft, wat u zelf en uw omgeving daaraan zou kunnen doen en wat er nodig is om verder te kunnen. Het Sociaal Teamlid zal dit samen met u onderzoeken. We kijken niet eerst naar aanwezig standaardaanbod, maar zoeken samen met u naar passende oplossingen in uw situatie. Dat biedt nieuwe kansen.

Cliëntondersteuning

Als u het prettig vindt, kunt u bij uw gesprek met het Sociaal Team iemand uit uw omgeving meenemen. Bijvoorbeeld omdat u het lastig vindt om goed te vertellen wat uw vraag precies is. U kunt een familielid, een vriend of een buurvrouw meenemen. Wilt u iemand meenemen maar is er niemand beschikbaar? Dan kan een cliëntondersteuner met u meegaan naar dit gesprek. Over cliëntondersteuning is een apart informatieblad beschikbaar. Aan de hulp van een cliëntondersteuner zijn geen kosten verbonden.

Privacy

Alles wat u bespreekt met het Sociaal Team is vertrouwelijk. Indien er informatie opgevraagd moet worden bij hulpverleners, overlegt een Sociaal Teamlid dit altijd met u en wordt dit vastgelegd door middel van een toestemmingsformulier.

Hoe is het Sociaal Team bereikbaar?

Telefonisch: 0800-5016 (gratis) elke werkdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur

E-mail: sociaalteam@vianen.nl

Zie hier voor het smoelenboek van het Sociaal Team: Smoelenboek Sociaal Team (PDF)

Hulp nodig of vragen?